homepage - zoeken - nieuw - toppers - inloggen - aanmelden


Welkom bij de gebruikersovereenkomst van www.antiekewapens.nl

Deze gebruikersovereenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten die je worden aangeboden op de site www.antiekewapens.nl
Als je er niet mee akkoord gaat door deze gebruikersovereenkomst gebonden te zijn mag je onze diensten niet gebruiken.

Je moet alle voorwaarden en bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst aandachtig lezen en aanvaarden, inclusief de documenten en beleidsregels die er bij wijze van referentie deel van uitmaken, voordat je een gebruiker wordt van de Site. Opmerking: onderlijnde woorden en internetadressen zijn klikbare links naar deze paginaís.

Indien je vragen hebt kun je onze online helpdesk raadplegen, daar vindt je tevens onze privacy policy. antiekewapens.nl heeft het recht de gebruikersovereenkomst te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden middels het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op onze website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking, of op een ander tijdstip als bepaald in de bekendmaking, op de Site of per e-mail aan de leden die daarom hebben verzocht. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en een nieuwe overeenkomst wordt ondertekend door zowel jezelf als antiekewapens.nl

1 Voorwaarden van lidmaatschap
Onze diensten zijn voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Onze diensten zijn niet toegankelijk voor minderjarigen onder de 18 jaar of voor personen van wie het lidmaatschap tijdelijk dan wel definitief werd geschorst. Als minderjarige mag je de diensten enkel gebruiken onder toezicht van je ouders of wettige begeleider. Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden mag je onze diensten niet gebruiken. Je antiekewapens.nl lidmaatschap (inclusief je gebruikersprofiel en feedback) is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook. Indien je je inschrijft als bedrijf, verklaar je dat je geautoriseerd bent om de rechtspersoon te binden aan deze Gebruikersovereenkomst.

Om je inschrijving te voltooien moet je een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Je bent verantwoordelijk voor alle handelingen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord en je mag de Site slechts gebruiken met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Je moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om je wachtwoord beschermd te houden en je mag dit niet kenbaar maken aan een ander persoon. Je mag ook niet toestaan dat een ander persoon, direct of indirect, jouw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.

2 Vergoedingen en diensten
Lid worden van antiekewapens.nl is gratis.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het aanbieden/verkopen en of bieden op†objecten op de site. Wij hebben het recht dit beleid en onze kosten te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking ervan op het mededelingenbord op de site. Wij hebben tevens het recht dit beleid en de kosten voor onze diensten tijdelijk te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van een promotie (bijvoorbeeld gratis aanbiedingsdagen) en zulke wijzigingen worden van kracht onmiddellijk nadat wij de promotie hebben aangekondigd op de site. Promoties gelden niet voor reeds bestaande aanbiedingen op de site. Wij hebben het recht ons dienstenpakket op ieder ogenblik te wijzigen. In het geval dat antiekewapens.nl een nieuwe dienst introduceert worden de kosten voor deze dienst van kracht onmiddellijk vanaf het begin van de dienst.

Tenzij anders omschreven, worden alle kosten aangeduid in euro. Je aanvaardt dat wij je facturen versturen in elektronisch formaat.

Je bent verplicht om alle belastingen, heffingen en commissies te betalen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten en van onze site. Antiekewapens.nl wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de heffingen op de op de site verrichte transacties. Ongeacht of je een rechtspersoon (bedrijf) of natuurlijke persoon (particulier) bent en ongeacht of je koper of verkoper bent kan BTW op jouw transacties van toepassing zijn. In het bijzonder kan BTW op jouw transacties van toepassing zijn indien je regelmatig objecten aanbiedt. In voorkomend geval kun je onderworpen zijn aan de betaling van andere heffingen en sociale lasten. Je erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat BTW en andere heffingen en lasten op jouw situatie van toepassing kunnen zijn. Wij raden je aan om een eigen fiscaal adviseur te raadplegen voor meer advies terzake.

3 AntiekeWapens is slechts een platform
3.1 De rol van antiekewapens.nl. Ofschoon men gewoonlijk naar ons verwijst als een online veilingsite is het belangrijk je te realiseren dat wij niet een traditioneel veilinghuis zijn. Integendeel, de site functioneert slechts als een online platform dat enkel geregistreerde gebruikers in staat stelt vrijwel ieder object dat legaal is, overal, op ieder moment en op verschillende wijzen aan te bieden, te kopen of te verkopen in verschillende prijsvormen. Wij controleren aanbiedingen geplaatst door adverteerder wel,maar nemen nooit bezit van objecten aangeboden op de Site en zijn niet betrokken bij de transacties tussen kopers en verkopers. Wij wijzen de aangeboden objecten niet toe. Wij hosten enkel de inhoud van de door verkopers online geplaatste aanbiedingen (teksten, afbeeldingen, enzovoort). Om die reden hebben wij geen 100%†controle over de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van aangeboden objecten, de waarheidsgetrouwheid of juistheid van aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Neem niet aan dat een aanbod, aankoop, export of import van een object meteen geldig en legaal is gewoon omdat het wordt aangeboden op de Site. Wij garanderen niet dat kopers en verkopers hun transactie daadwerkelijk uitvoeren. Je aanvaardt eigen en enige verantwoordelijkheid voor de legaliteit van uw handelingen onder de wetten die van toepassing zijn op jou.

3.2 Veilig handelen. Omdat gebruikersverificatie op het Internet moeilijk is kan AntiekeWapens de opgegeven identiteit van gebruikers of de juistheid van de informatie die gebruikers op de Site plaatsen niet bevestigen. Wij raden je ten stelligste aan om te communiceren met je handelspartners via de op de Site beschikbare middelen. Je kunt ook overwegen een derde partij, bijvoorbeeld een escrowdienst, in te schakelen die extra gebruikersverificatie kan verschaffen. Wij raden je aan de rubrieken veilig handelen en de AntiekeWapens diensten te raadplegen voor meer informatie.

3.3 Vrijwaring. Wanneer je een aanspraak, vordering of geschil hebt tegen een gebruiker naar aanleiding van het gebruik van de Site verklaart en garandeer je je aanspraak, vordering of geschil onafhankelijk te beslechten, zonder verhaal op AntiekeWapens, en je vrijwaart antiekeWapens.nl(en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met dergelijke aanspraak, vordering of geschil.

3.4 Controle van gegevens. Wij hebben geen controle over de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en beschikbaar zijn via de Site. Het is mogelijk dat je de gegevens van een andere gebruiker onnauwkeurig, beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Gelieve steeds voorzichtig te zijn, je gezond verstand te gebruiken en veilig te handelen wanneer je de Site gebruikt. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat je zaken doet met minderjarige personen of personen met valse voorwendselen. Door de site te gebruiken ga je ermee akkoord dat antiekewapens.nl niet verantwoordelijk is voor handelingen of weglatingen van gebruikers op de site en aanvaardt je de in dit artikel genoemde gevaren.

4 Bieden en kopen.Enkel geregistreerde leden die zich geindentificeerd hebben,kunnen bieden en kopen op de site. Als koper heb je de wettelijke verplichting de transactie met de verkoper te voltooien:

a. wanneer je een object koopt met een vast prijsformaat; of

b. wanneer je de hoogste bieder bent aan het einde van een veiling (waarbij het bod gelijk is aan of hoger is dan de door de verkoper opgegeven minimumprijs, inclusief ieder bod dat het hoogste wordt nadat een ander bod geldig werd ingetrokken) en je bod door de verkoper wordt aanvaard.

In de bovenvermelde gevallen is de koper verplicht de transactie uit te voeren met de verkoper, tenzij deze strijdig is met de wet of deze Gebruikersovereenkomst. Door te bieden op een object stem je ermee in gebonden te zijn door de verkoopsvoorwaarden die in de objectbeschrijving zijn vervat, voor zover deze niet strijdig zijn met de wet of deze Gebruikersovereenkomst.

Een bod is onherroepelijk tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals (a) wanneer de verkoper de objectbeschrijving wezenlijk verandert nadat het bod is gedaan, (b) wanneer een evidente typefout werd begaan door de koper, of (c) wanneer het onmogelijk is om de identiteit van de verkoper te verifiŽren. Als koper erken je dat je wettelijk bevoegd bent om te bieden en te kopen.

5 Aanbieden/verkopen en bieden
5.1 Beschrijving van het object. Enkel geregistreerde leden kunnen objecten te koop aanbieden op de Site. Als verkoper moet je wettelijk bevoegd zijn om de objecten te verkopen die je aanbiedt op de Site en ervoor zorgen dat het wettelijk is toegestaan deze te verkopen aan kopers in dit land, of (wanneer de koper elders woont) deze te verkopen en te exporteren naar het land van de koper. Je moet het object en alle verkoopsvoorwaarden duidelijk beschrijven op de daartoe bestemde pagina van de Site. Uw aanbiedingen mogen enkel tekstbeschrijvingen, afbeeldingen en andere zaken bevatten die relevant zijn voor de verkoop van dat object. Je bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u over de nodige rechten beschikt voor de inhoud van jouw aanbiedingen en je geeft ons het recht om deze te hosten op onze servers. Ieder object moet in de geschikte rubriek worden geplaatst. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de rubriek waarin het object wordt aangeboden. De opname van een aanbieding in een bepaalde categorie door een verkoper kan in geen enkel geval worden geÔnterpreteerd als een garantie van authenticiteit of oorsprong van het object door AntiekeWapens.

5.2 Object verkopen. Als je als verkoper tenminste ťťn bod op of boven je vermelde minimumprijs ontvangt (of in het geval van een reserveprijs, op of boven de reserveprijs) ben je verplicht de transactie te voltooien met de hoogste bieder na afloop van de veiling, tenzij (a) het object is opgenomen in een rubriek die valt onder het niet-bindende biedingen beleid, (b) de koper in gebreke blijft jouw verkoopsvoorwaarden te vervullen (zoals betalingsmethode), of (c) wanneer het onmogelijk is om de identiteit van de koper te verifiŽren.

5.3 Bieden.U kunt†alleen op een advertentie bieden als de desbetreffende adverteerder heeft gekozen om zijn advertentie te veilen.Daarnaast dient u te beschikken over een eigen account en dient u zich te indentificeren op AntiekeWapens.nl. Er zijn tal van platforms op het internet waarop geadverteerd kan worden,heel veel adverteerders kiezen er voor om het artikel wat ze aanbieden in een advertentie te plaatsen waarop geboden kan worden.De ervaring van vele adverteerder die voor dit soort advertentievormen kiest is,dat de meeste bieders niet serieus zijn d.w.z. wanneer er een bod gedaan wordt door een bieder dat deze dan niet zijn verplichting nakomt met betrekking tot afhalen/betalen van het aangeboden artikel.
Antiekewapens.nl onderscheid zich van andere platforms,wanneer er op een advertentie geboden is,dan is de indentiteit van deze bieder gegarandeerd.Ook is het bod bindend wanneer er geboden wordt in een veiling.Om de adverteerder de garantie te geven dat een bieding serieus is,en de juiste indentiteit vast te stellen van een bieder,heeft antiekewapens.nl er voor gekozen om een bijdrage in te voeren.Iemand die wil gaan bieden op een advertentie dient zich te indentificeren d.m.v. van zijn account en door een bedrag van Ä 2,00 te betalen op het rekeningnummer van antiekewapens.
nl

5.4 Fraude. Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan AntiekeWapens je account schorsen of beŽindigen als wij je ervan verdenken dat je je bezighoudt, zal bezighouden, of in enigerlei vorm betrokken of verwant bent met een frauduleuze activiteit op de Site.

5.5 Manipulatie. Je mag de prijs van een object niet manipuleren of interveniŽren in aanbiedingen van andere gebruikers. Je mag niet (a) bieden op een object waarvan je de verkoper bent of een ander persoon ertoe aanzetten of aanmoedigen dit namens jou te doen, (b) bieders contacteren die bieden op een object om gelijksoortige objecten aan te bieden, (c) een bod plaatsen of iets betalen onder een valse gebruikersnaam.

Regels voor kopers (aanvullende informatie)
Niet bindende biedingen

Wanneer men op Antiekewapens.nl een advertentie plaatst,dan heeft men de keuze om het geen wat u wilt aanbieden, op verschillende manieren te presenteren! Zoals bevoorbeeld tegen elk aannemelijk bod (t.e.a.b.), of nader overeen te komen (n.o.t.k.)†bij deze selectie mogelijkheid om een artikel aan te bieden, hebben wij een apart beleid opgesteld voor objecten waarbij een bod geen aanleiding geeft tot een bindende overeenkomst,dus een overeenkomst die de verkoper niet verplicht het object te verkopen en de hoogste bieder niet verplicht het object te kopen. Als je dergelijke objecten op Antiekewapens aanbiedt, kan de aanbieding nooit in een bindende koop- en verkoopovereenkomst resulteren. Het is in feite een manier om geÔnteresseerde potentiŽle verkopers met geÔnteresseerde potentiŽle kopers in contact te brengen.De objecten moeten worden aangeboden in de juiste rubriek voor niet bindende biedingen Ze mogen alleen worden aangeboden om de belangstelling voor het object te peilen:Om misverstanden te verkomen, staan bij advertentieīs (waar een bod wel bindend is)een duidelijke tekst met:
BELANGRIJK:EEN BOD IS BINDEND!
Wanneer u niet serieus kopen wilt,dan moet u niet bieden!

6 Jouw Informatie
6.1 Definitie. Onder "Jouw Informatie" wordt verstaan alle informatie die je aan ons of aan andere gebruikers verschaft met betrekking tot de AntiekeWapens diensten, waaronder uw inschrijving, het bieden of aanbieden, het geven van feedback, uw boodschappen op de prikborden of enig andere informatie die je plaatst op de Site. Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw Informatie. Wij treden slechts op als een passief medium voor de online publicatie en verspreiding van jouw Informatie.

6.2 Beperkingen. Jouw Informatie en al je handelingen mogen niet:
-onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
-beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk of inbreukmakend op auteursrecht, vertrouwen, privacy of andere rechten zijn;
-inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
-frauduleus zijn of de verkoop inhouden van nagemaakte of gestolen objecten;
-een wet of enig andere regelgeving overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, anti-discriminatie of misleidende reclame);
-obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;
-aansprakelijkheid voor AntiekeWapens teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de diensten van onze ISPīs of andere leveranciers;
-rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die (aa) verboden zijn onder deze Gebruikersovereenkomst; (bb) identiek zijn aan andere objecten die u aanbiedt maar die lager geprijsd zijn dan de minimumverkoopprijs van uw object of het minimumbedrag van het bod; (cc) gelijktijdig zijn opgenomen voor verkoop op een andere website dan die van AntiekeWapens (hetgeen overigens niet het linken naar of adverteren van een AntiekeWapens object op een andere site verhindert); of (dd) waarvan je niet over de rechten beschikt ernaar te linken of ze op te nemen.
-computer virussen, macro virussen, trojaanse paarden, wormen of enig andere zaken die zijn ontworpen om een systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, nadelig te beÔnvloeden, zonder toestemming te gebruiken, clandestien te onderscheppen of te ontzetten;
-ervoor zorgen dat de Site wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiŽnt functioneert of zo wordt beÔnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.
Je mag geen enkel object aanbieden op de Site (of enige transactie voltooien die werd geÔnitieerd via de Site) dat, door ons de plaatsingskosten of de verkoopcommissie te betalen, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving, of dat inbreuk maakt op ons beleid van verboden en beperkte objecten.

Als je een professionele verkoper bent, moet je aanvullende informatie verschaffen met betrekking tot je activiteiten en je algemene verkoopsvoorwaarden, overeenkomstig onder meer de bepalingen betreffende verkoop op afstand. Je kunt een persoonlijke pagina gebruiken om deze informatie te verschaffen.

6.3 Licentie. Om AntiekeWapens in staat te stellen jouw Informatie te gebruiken geef je ons ten aanzien van jouw Informatie een niet-exclusieve, wereldwijde, ononderbroken, onherroepelijke, royaltyvrije en (via meerdere derden) overdraagbare licentie tot het uitoefenen van de auteursrechten, handelsmerken, publiciteits- en databaserechten die je met betrekking tot jouw Informatie bezit in iedere nu bekende alsook nog onbekende media voor zover noodzakelijk om onze diensten aan jou te verlenen. Je ziet ook af van alle morele rechten die je hebt met betrekking tot jouw Informatie in de hoogste mate toegestaan door de wet.

6.4 Je gebruik van informatie van een andere gebruiker. Om interactie tussen alle AntiekeWapens community leden mogelijk te maken staat ons systeem beperkte toegang toe tot contactinformatie van andere gebruikers. Als verkoper heb je toegang tot de gebruikersnaam, email adres en andere contactinformatie van de koper of winnende bieder en als koper of winnende bieder heb je toegang tot de gebruikersnaam, email adres en andere contactinformatie van de verkoper.

Door deze Gebruikersovereenkomst te aanvaarden, erken je dat je, met betrekking tot de persoonlijke informatie van andere gebruikers die je verkrijgt via de Site of via een AntiekeWapens verwante communicatie of AntiekeWapens transactie, deze enkel mag gebruiken voor (a) AntiekeWapens verwante communicatie die geen ongevraagde commerciŽle boodschappen inhouden maar enkel betrekking hebben op een bestaande, reŽle AntiekeWapens transactie, (b) diensten aangeboden door derden via AntiekeWapens (zoals escrow, verzekering, post en fraude klachten), en (c) ieder ander gebruik waarmee de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd na verduidelijking van het doel. Je mag deze informatie bovendien enkel gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief privacywetgeving. In alle gevallen moet je gebruikers de mogelijkheid bieden zich te laten verwijderen uit jouw database en inzage te krijgen in de informatie die je over hen hebt verzameld. In geen enkel geval, behalve zoals hier omschreven, mag je de persoonlijke informatie van een gebruiker publiek maken aan derde partijen zonder onze toestemming en de toestemming van de gebruiker en duidelijke kennisgeving. Verder kunnen wij persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke vereisten, voor het afdwingen van ons beleid, om te reageren op claims dat een plaatsing of andere inhoud strijdig is met rechten van derden, of ter bescherming van de rechten, eigendom of de veiligheid van derden.

AntiekeWapens en andere gebruikers dulden geen spam of ongevraagde commerciŽle berichten. Daarom, onverminderd het voorgaande, zul je geen AntiekeWapens werknemer of AntiekeWapens gebruiker, zelfs wanneer deze een object van jou heeft gekocht, toevoegen aan uw mailinglijsten (email of gewone post) zonder hun uitdrukkelijke geschreven instemming en duidelijke kennisgeving.

6.5 Gebruik van email functionaliteiten. Je mag de functie E-mailen naar vriend/vriendin of een andere email doorstuurdienst die we aanbieden niet gebruiken om spam of andere inhoud te versturen die de Gebruikersovereenkomst schendt. Wij houden deze e-mailberichten en e-mailadressen niet permanent bij.

7 Toegang en verstoring van de Site
De Site bevat robot exclusion headers (kopteksten waarmee robots kunnen worden geweerd). Veel informatie op de Site wordt in cycli bijgewerkt en wordt beschermd door ons eigendomsrecht of is via een licentie toegekend aan AntiekeWapens door onze gebruikers of door derden. Je gaat ermee akkoord geen robot, spider, scraper of enig ander automatisch middel te gebruiken om op de Site aan te wenden voor welk gebruik dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Daarnaast ga ja ermee akkoord (i) niets te doen waarmee je naar ons eigen oordeel onze infrastructuur op onredelijke wijze of disproportioneel zou belasten, (ii) geen afgeleide werken te kopiŽren, te reproduceren, te wijzigen of te creŽren, noch om enige informatie (behalve jouw Informatie) die je op onze website vindt te verdelen of openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AntiekeWapens of van de betrokken derde, (iii) de goede werking van de Site of een activiteit die op de Site plaatsvindt niet te verstoren of daartoe een poging te ondernemen, (iv) onze robot exclusion headers of andere maatregelen, genomen om de toegang tot de Site te vermijden of te beperken, niet te omzeilen. Het is niet toegestaan om substantiŽle delen van de Site te halen of te hergebruiken, of minder substantiŽle delen van de Site systematisch of herhaaldelijk te halen of te hergebruiken.

8 Schending
Onverminderd andere middelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht je onmiddellijk een waarschuwing te sturen, je lidmaatschap tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beŽindigen en te weigeren onze diensten aan je te verlenen indien: (a) je inbreuk maakt op de Gebruikersovereenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken; (b) het voor ons onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die je ons verleent te controleren; of (c) wij menen dat je handelingen jezelf, onze gebruikers of AntiekeWapens aansprakelijk kunnen stellen.

9 Geen garantie
Wij (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) geven geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze diensten en de werking van Site kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze website en onze diensten worden aangeboden in de staat zoals je ze aantreft. Bijgevolg sluiten wij, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. Bepaalde jurisdicties laten bepaalde uitsluitingen van garanties niet toe; in dergelijk geval zullen deze niet op jou van toepassing zijn.

10 Beperking van aansprakelijkheid
Als je een consument bent gelden de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht. Onverminderd dit kunnen AntiekeWapens en haar leveranciers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vervalsing van gegevens, winstderving, verlies van omzet, opportuniteit of tijd, of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een nalatigheid of andere oorzaak.

De aansprakelijkheid van AntiekeWapens en haar leveranciers, jegens jou of gelijk welke derden, ongeacht de omstandigheden, is in ieder geval beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het totaal van de bedragen die je aan ons hebt betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid of (b) 150 EUR.

11 Vrijwaring
Je verbindt je ertoe ons en in voorkomend geval onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit jouw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit je inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

12 Naleving van de wet
Je bent verplicht alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot het gebruik dat je maakt van onze diensten en je activiteiten inzake het bieden op, aanbieden, kopen en verkopen van objecten op de Site.

Bovendien erken je uitdrukkelijk en ga je ermee akkoord dat het gebruik van onze diensten kan leiden tot een kwalificatie van handelaar in de zin van de wet. Als je handelaar bent, ben je onderworpen aan bepaalde specifieke verplichtingen, zoals inschrijving in het handelsregister, het bijhouden van een boekhouding conform de toepasselijke regels, de betaling van BTW en van de andere toepasselijke belastingen en heffingen, alsook aan de bepalingen van de wet ingeval van insolventie. Overigens, in de hoedanigheid van handelaar, of meer algemeen als je de Site gebruikt in de hoedanigheid van professionele verkoper, moet je de reglementering naleven met betrekking tot de facturering en de verkoop op afstand, alsook in ruimere zin alle toepasselijke regels van het consumentenrecht. Wij raden je aan om een eigen advocaat te raadplegen voor meer advies terzake.

13 Geen vertegenwoordiging
AntiekeWapens enerzijds en jij als gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.

14 Mededelingen
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald dient elke officiŽle mededeling bestemd voor AntiekeWapens via de post verstuurd te worden naar AntiekeWapens, ter attentie van:

Antiekewapens.nl
Kanaal A NZ 134
7881KN Emmercompascuum,Nederland

Alle mededelingen bestemd voor jou zullen naar het email-adres worden gestuurd dat je aan antiekewapens.nl hebt gegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. Een mededeling wordt geacht te zijn gedaan 24 uur na het versturen van het email bericht, tenzij wij de melding krijgen dat het email-adres ongeldig is. Wij mogen je ook mededelingen bezorgen per aangetekend schrijven (portvrij en met bewijs van ontvangst) op het adres dat je aan antiekewapens.nl hebt gegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. In dit geval wordt de mededeling geacht te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.

15 Toepasselijk recht
Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geÔnterpreteerd conform het Nederlandse recht en de Nederlandse rechtbanken zullen de bevoegdheid hebben om zich uit te spreken over alle geschillen die tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst kunnen ontstaan

Wij merken op dat jouw land (en/of het land van de gebruiker waarmee je handelt) regelgeving kan hebben die betrekking heeft op jouw transacties met andere gebruikers, los van wat je met ons overeenkomt (nu) of met de gebruiker (later).

De regelgeving van jouw land kan verschillen met het toepasselijke recht van deze Gebruikersovereenkomst, inclusief regelgeving betreffende wat legaal kan worden aangeboden, verkocht, geŽxporteerd, gekocht of geÔmporteerd. Er kunnen aanvullende wettelijke verplichtingen zijn zoals (bijvoorbeeld) het vereiste om een vergunning te hebben om bepaalde objecten te kopen of te verkopen of om een overdracht te registreren in een register. Je dient alle toepasselijke nationale en internationale wetten en regelgeving die betrekking hebben op het gebruik van onze diensten en je biedingen, aanbiedingen, aankopen en verkopen steeds na te leven. Er is voor ons geen praktische manier om de wetten van ieder land voortdurend bij te houden, dan wel iedere gebruiker of iedere transactie. Ga er niet van uit dat alles wat de andere leden doen geoorloofd is om te doen, noch dat AntiekeWapens transacties goedkeurt en valideert, zelfs als je in het verleden reeds soortgelijke verkopen of aankopen hebt gedaan.

16 Beleidsregels (maken deel uit van deze overeenkomst)
De hier opgenomen documenten en beleidsregels hebben als doel de algemene voorwaarden aan te vullen en/of er de bepalingen van te preciseren en zijn bij referentie in deze Gebruikersovereenkomst opgenomen. Zij maken daarvan dus een integraal deel uit. Je aanvaardt ze door deze overeenkomst te aanvaarden. Wij raden je ten stelligste aan om deze documenten, waarvan het doel met name is de gebruiksregels van onze dienst te preciseren, aandachtig te lezen. Elk beleid kan van tijd kan tijd tot tijd wijzigen en belangrijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op het mededelingsbord, met uitzondering van wijzigingen aan het privacybeleid die in werking treden 30 dagen nadat ze online worden gezet en na de verzending van een email aan de leden die daarom vroegen. Gedurende een periode van 30 dagen na wijziging kun je ons kennis geven van je weigering van deze wijzigingen. In dat geval zal deze overeenkomst en dus het recht om onze diensten te gebruiken na afloop van de periode van 30 dagen eindigen.

17 Algemeen
In het geval dat een of meer modaliteiten die in de Gebruikersovereenkomst staan door een gerechtelijke beslissing beschouwd zouden worden als illegaal, nietig of niet toepasselijk, dan zullen de andere bepalingen van de Gebruikersovereenkomst van kracht blijven. Je gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Gebruikersovereenkomst alsook uit alle documenten die er bij verwijzing in opgenomen zijn, vrij en van rechtswege door AntiekeWapens kunnen worden overgedragen in geval van fusie of overname of andere herstructurering. De titels van de verschillende secties in deze Gebruikersovereenkomst zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikels waarnaar ze verwijzen. Indien wij nalaten te handelen met betrekking tot een schending door jezelf of door anderen van deze overeenkomst, doen wij niet automatisch afstand van ons recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. AntiekeWapens keurt de op onze sites verrichte transacties niet goed noch valideert deze, en jij bent als enige aansprakelijk voor wat de rechtmatigheid betreft van jouw handelingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid verbonden met een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op de site te koop aangeboden objecten die je gezondheid of lichamelijke integriteit kunnen aantasten. Leid daar niet uit af dat alle te koop aangeboden objecten zonder gevaar zijn voor personen of hun goederen. Je moet ook controleren of de objecten die je koopt, wel degelijk mogen worden verkocht of gekocht krachtens de toepasselijke wet. Hetgeen geregeld is in de artikelen met titel: Kosten, Jouw gegevens, Vrijwaring, Licentie, Toegang en verstoring, Beperking van aansprakelijkheid, Bescherming en Toepasselijk recht, Algemeen blijft voortbestaan na het beŽindigen of verstrijken van deze overeenkomst.

Deze Gebruikersovereenkomst, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen partijen.

 
 
© Antieke Wapens Developed by Mediafox